Valeo

Valeo Confectionery
PO Box 255
Pontefract, WF8 9BT, UK